Popis projektu:

Projekt je zameraný na vybudovanie posedenia pre rodiny s deťmi, seniorov a širokú verejnosť pri vodnej nádrži Dolná tehelňa – Glejovka.

Charakteristika žiadateľa:

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Pezinok je nezisková organizácia na báze dobrovoľnosti, ktorá združuje cca 1600 aktívnych členov (detí a dospelých), ktorá sa stará o zveľaďovanie a sprístupňovanie pridelených vodných plôch a brehov k ním prislúchajúcich.

Podrobný opis projektu:

Štrkovisko Dolná tehelňa sa nachádza v miestnej časti Grinava – Glejovka. Ide o vodnú nádrž s rozlohou 4 ha, ktorá je v prvom rade určená na športový rybolov a v neposlednom rade sem smerujú rodiny s deťmi, seniori a široká verejnosť, či už za účelom spomínaného športového rybolovu alebo aktívneho či pasívneho odpočinku pri vode a v prírode.

Svoju oddychovú zónu tu využívajú aj početní cyklisti, ktorí využívajú cestu smerom či už na obec Viničné alebo obec Slovenský Grob. MsO SRZ Pezinok v rámci svojich možností zabezpečuje skvalitnenie a udržanie životného prostredia vo vode, na vodnej ploche ako aj na prislúchajúcich brehoch a prístupových cestách. Okolie vodnej plochy je zatrávnené a udržiavané čo priťahuje skupinky obyvateľov za účelom grilovania, opekania a hlavne oddych v prírode.

Vybudovaním 10 ks lavičiek rozmiestnených okolo vodnej plochy by sme chceli zabezpečiť kultúrne sedenie pre širokú verejnosť a prilákať tak do prírody čoraz viac rodín s deťmi, seniorov a prípadne dostať deti medzi aktívnych členov rybárskeho zväzu. Každoročne tu Obvodná organizácia SRZ Pezinok organizuje aj tradičné rybárske preteky a bolo by samozrejmosťou pri návšteve si môcť niekde dôstojne sadnúť a oddýchnuť si.

Do realizácie prác budú zapojení členovia MsO SRZ Pezinok v rámci svojich brigádnických činností a zároveň sa budú o predmetné sedenia aj patrične starať.

Výstupy projektu:

Úprava terénu, vykopanie 40 ks jám na osadenie lavičiek (zabetónovanie a osadenie) 10 ks, rekultivácia okolia.

Cieľová skupina:

Lavičky pri vodnej ploche budú určené na aktívny aj pasívny oddych pre rodiny s deťmi, seniorov, cyklistov ako aj peších turistov a aj rybárov.

Udržateľnosť projektu:

Sedenie bude pravidelne ošetrované zo strany MsO SRZ Pezinok vrámci brigádnickej činnosti, v prípade potreby budú ošetrené vrstvou laku a v prípade mechanického poškodenia opravené na vlastné náklady.

Miesto realizácie:

Sedenie 10 ks lavičiek bude umiestnené v priamom okolí vodnej nádrže Dolná tehelňa – Glejovka číslo revíru 1-0880-1.

Požadovaná výška dotácie:

1000,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinok.