V roku 2019 prichádza Mesto Pezinok (ďalej len „Mesto“) prvýkrát s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Prostredníctvom poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta, časť participatívny rozpočet, môžu obyvatelia Mesta podporiť malé komunitné projekty na aktivity so zameraním na verejnú zeleň za účelom skrášlenia a zveľadenia obytného prostredia, ako napríklad dažďové záhrady, kvitnúce lúky, zadržanie vody a prvky s tým súvisiace; predzáhradky pri bytových domoch alebo trávnaté plochy na uliciach pred rodinnými domami. Projekty budú zverejnené na webovom sídle Mesta. Obyvatelia Mesta rozhodnú hlasovaním, ktoré projekty získajú dotáciu a budú realizované.

O poskytnutie dotácie môže požiadať právnická osoba so sídlom na území Mesta ako aj neformálna skupina aktívnych občanov Mesta v maximálnej výške 1000 Eur.

Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2019.
Hlasovanie verejnosti sa uskutoční od 31. augusta do 6. septembra 2019.

Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019.