Popis projektu:

Predmetom nášho projektu je doplnenie chýbajúcich prvkov zelene a posedenia pre rodičov a deti na detskom ihrisku na Hroznovej ulici. Na voľnej ploche mestského pozemku dosadíme stromy a umiestnime posedenie s lavičkami pre dospelých, ako aj lavičku pre deti. V prízemnom priestore súčasného domčeka so šmykľavkou vytvoríme ohradením „domček pre najmenšie deti“ a na stromy zavesíme búdky, kŕmidlá a hmyzí hotel.

Charakteristika žiadateľa:

Rodičia z Muškátu – Našu neformálnu skupinu aktívnych občanov tvoria rodičia detí, ktorí sa takmer denne stretávajú na detskom ihrisku na „Muškáte“ na Hroznovej ulici a záleží im na okolitom prostredí, nezatvárajú sa do bytov, ale trávia veľa času vonku a dbajú o svoje okolie.

Podrobný opis projektu:

Súčasná situácia na detskom ihrisku na Hroznovej ulici je v neuspokojivom stave. Okrem jednotvárnosti je pieskovisko v dezolátnom stave, chýbajú hracie prvky, viac zelene, ktorá by vytvorila lepšiu mikroklímu, ale predovšetkým posedenie nielen pre deti, ale aj celú komunitu ľudí, ktoré by ich podnietilo k tráveniu voľného času vonku na sídlisku s obyvateľmi, susedmi.

Ponúkame aspoň čiastočné riešenie vo forme dosadenia dvoch drevín na mieste mestského pozemku. Zvažujeme tieto druhy: Acer negundo Variegatum, Acer campestre Elsrijk, Acer campestre Red Shine alebo Castanea molissima. Gaštanu jedlému by sa potešili najmä deti, ktoré by určite ocenili jeho jedlé plody.
Miesta na dosadenie drevín je viac, avšak nachádzajú sa na súkromnom pozemku s veľkým počtom vlastníkov a získanie súhlasu je viac ako náročné. Ak by sa v budúcnosti pozemok dostal pod správu mesta, priestor je vhodný na dosadenie ďalších dvoch drevín a živého plota popri cestnej komunikácii, ktorý by vytváral prirodzenú bariéru a zvyšoval bezpečnosť detí pri hrách na trávniku, kedy sa stáva, že sa z nepozornosti ocitajú zoči voči motorovým vozidlám.

Ďalej plánujeme rozmiestniť posedenie pozostávajúce z gabiónovej zostavy stola s dvoma lavicami, samostatnej gabiónovej lavičky a detskej lavičky. Výhodou gabiónov je ich veľká váha, čím chceme predísť odcudzeniu. Vyhneme sa tým murovaniu a ukotveniu. Výplň gabiónov chceme zabezpečiť lokálnym kameňom. Detská lavička bude pripevnená o súčasnú preliezku domčeka so šmykľavkou. Pod touto súčasnou preliezačkou plánujeme vytvoriť jednoduchým ohradením bambusovou rohožou tzv. „domček pre najmenšie detičky“, čím vytvoríme hravý priestor.
A nezabúdame ani na živočíchy okolo nás. Užitočný hmyz a vtáctvo podporíme rozmiestnením dvoch hmyzích hotelov, dvoch vtáčích búdok slúžiacich na úkryt a prípadné hniezdenie a dvoch vtáčích kŕmitok na dokrmovanie počas zimných mesiacov.

Cieľom a teda prínosom projektu je skrášlenie a zveľadenie prostredia, podporenie hravého prostredia s lepšou mikroklímou, podpora komunitného stretávania obyvateľov so zámerom vytvorenia vzťahu k svojmu okoliu, ktorý je plný života.

Počet priamo zapojených ľudí do projektu je 10 rodín, teda 18 dospelých ľudí, susedov okolitých bytových domov. Veríme, že po získaní dotácie sa do počiatočných prác zapojí oveľa viac rodičov navštevujúcich detské ihrisko, ako aj obyvateľov okolitých bytových domov v tesnej blízkosti ihriska.

Výstupy projektu:

Výstupy projektu sú: dosadenie dvoch drevín, osadenie gabiónového posedenia (stôl a dve lavičky), osadenie samostatnej gabiónovej lavičky, osadenie detskej lavičky, oplotenie prízemnej časti súčasného domčeka so šmykl’avkou na vytvorenie tzv. „domčeka pre najmenšie detičky“,osadenie hmyzích hotelov, vtáčích búdok a kŕmitok na súčasné stromy.

Cieľová skupina:

Projekt je prioritne určený pre všetky deti a rodičov, ktorí navštevujú detské ihrisko na Hroznovej ulici. Benefity drevín (tvorba kyslíka, filtrovanie škodlivín, hluková baréra, znižovanie výkyvu teplôt, úkryt užitočného hmyzu a vtáctva, zadržiavanie vlahy, tieň, skrášlenie prostredia) využije azda každý.
Chýbajúce posedenie na tomto ihrisku je evidentné a učite ho budú využívať všetky vekové kategórie detí aj dospelých (rezidentov aj okoloidúcich). Pevne veríme, že podporíme komunitné stretávanie ľudí.

Udržateľnosť projektu:

Udržateľnosť projektu je pomerne jednoduchá. Zasadené dreviny budú polievané, drevené dosky na gabiónových lavičkách a detskej lavičke podľa potreby prelakujeme. Vtáčie kŕmidlá budeme v zime dopÍňať semenami, vtáčie búdky a hmyzí hotel sú bezúdržbové. Bambusová rohož (slúžiaca na vytvorenie „domčeka pre deti“ na prízemí) je taktiež bezúdržbová. Budeme si len želať, aby sa nedostali do rúk vandalom a nezničili našu snahu o skrášlenie prostredia.

Miesto realizácie:

Detské ihrisko na Hroznovej ulici, parc. číslo 2045/164, LV 4234.

Požadovaná výška dotácie:

1000,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinok.