Popis projektu:

Výsadba úžitkovej zelene a okrášľovacej flóry na mestskom pozemku na kruhových objazdoch a v ich okolí ciest, výsadba rýchlorastúcich stromov na trávnatej ploche v okolí mestských hradieb.

Charakteristika žiadateľa:

Zelená hliadka Pezinok – Sme aktívni občania mapujúci ekologický stav obce a okolia a študujúci alarmujúce podmienky životného prostredia (zatiaľ pasívne) a aktívne poukazujúci na čierne skládky a ich zber.

Podrobný opis projektu:

Momentálne sú spomínané plochy technicky trávnaté a vysušené ako reálne zelené v dôsledku globálneho otepľovania a komerčného kosenia, neposkytujú teda pôvodný zámer zeleného a vegetatívneho prostredia. Niekoľkým vysadeným stromom v tomto prostredí tiež pomôže bohatšia vegetatívna biodiverzita a nebude im hroziť vyschnutie ako ich súkmeňovcom pri ceste medzi súdom a kruhovým objazdom.
Za hradbami v pešej zóne za Pomníkom osloboditeľov je taktiež možné vysadiť rýchlorastúce stromy od ochranára Roberta Pétera, ktorý ich sám pestuje. Sú to hlavne Pavlovnie plstnatá (najrýchlejšie rastúci strom), prípadne moruše (úžitok pre občanov z plodov), ktoré má menovaný už vysadené. V obsahu projektu sú taktiež výsadby kvetov a rastlín vhodných pre túto oblasť vzájomne nadväzujúcich na seba v rámci biodiverzity, ktoré poskytnú ďalší kyslík, včelám peľ a ľuďom povznášajúci pohľad, nakoľko zeleň môže byť aj esteticky záhradnícky spracovaná, udržiavaná a ďalšími projektmi kultivovaná.

V tejto fáze projektu sa jedná najmä o cibuľoviny a hľuznaté rastliny, vždyzelené dreviny a trvalky kvitnúce na jar a okrasné trávy, ktoré sú nenáročné na pestovanie (rastliny vhodné sadby na jeseň). Na to je vhodný rekreačný kútik s takto spracovanou verejnou minizáhradkou, ktorá môže byť v oblúku hradieb na spomínanej pešej zóne a pri dobrovoľných hasičoch, kde sú vsadené mestské lavičky. Tu sa tiež môže vystaviť príjazdový chodník a flóru upraviť tak, aby zodpovedala podmienkam priestoru: svetlo pre rastliny a tiež podľa času a obdobia, možnosť pohybu občanov (konkrétny nákres priložíme do týždňa po odovzdaní žiadosti). Z hľadiska permakultúry (spolunažívanie a vzájomná podpora rastlín) navrhujeme tiež vysadiť úžitkové byliny ako šalviu, mätu, bazalku, majoránku, medovku a levanduľu v druhej fáze projektu na jar. To je však predmet ďalšej žiadosti a pracovného plánu, avšak vhodne na seba nadväzujúci nakoľko je potrebné vplyvom globálneho otepľovania zvegetatívňovať, a tým zavlažovať prostredie obytných zón. V prvej fáze sa zavlažovanie bude realizovať ručne, v ďalších sa pri rozširovaní flóry môže zaviesť riadené zavlažovanie. Pre už vysadené stromy pri ceste na Mladoboleslavskej ul. bude pridaná vegetácia ochranou pred úplným uschnutím nakoľko ich stav je čoraz horší.
Čo sa kruhového objazdu týka, žiaduce sú poľné a lúčne kvety a okrasné trávy podobne ako na kruhovom objazde pri Okružnej. Na Kupeckého ul. to však bude po obvode lampy na cca 1.5 m vzhľadom na vinobranie.

Priame prevedenie sa uskutoční počas celého októbra, kedy by nám malo priať babie leto a dostatok tepla na sadbu a dovtedy máme dosť času na organizáciu (daždivé počasie je však taktiež vyhovujúce). Počet osôb priamo pracujúcich na uskutočnení bude najmä odpovedný
Adam Magula s tímom brigádnikov po následnom nábore

Po vyhotovení uvedeného diela bude dané prostredie esteticky príťažlivejšie a taktiež ekologickejšie a samozrejme vzrastie i väčšia produkcia kyslíka a celkový efekt bude blahodárnejšie osvieženie tohto verejného priestoru pre obyvateľov, ale i návštevníkov Pezinka (stred mesta), čo predstavuje celkový prínos. Výsledok projektu môže tiež inšpirovať väčšiu časť spoluobčanov mesta buď priamo, alebo aj cez internet zdieľaním na našich osobných stránkach projektov, no i širšie do okolitého sveta. Vzhľadom na predchádzajúce aktivity a ambície tejto neformálnej skupiny ale i formálnej organizácie OZ Raj s projektom Faunova Záhrada pod vedením Adama Magulu je celkom pravdepodobné nadviazanie na túto oblasť v ďalších ekologických ale i kultúrnych činnostiach vo vzájomnej susedskej výpomoci formou brigád a spoluobčianskeho stretávania sa v tomto a v ďalšom možnom verejnom priestore ako oficiálne otváranie verejných okrášľovacích záhrad.

Ambíciou OZ Raj je taktiež zorganizovať druhý ročník podujatia Raj 2020 práve s tematikou ekologickej a vzájomnej duchovnej osvety v priestoroch Zámockého parku so vzdelávaním v týchto oblastiach. Vedľajšie čiastkové prostriedky môžu byť tiež poskytnuté z nadácie Revia, MPS a iní.

Výstupy projektu:

  1. Vyhĺbenie dier pre stromy
  2. Ošetrenie stromov a ich vegetatívna podpora
  3. Prekyprenie pôdy a úprava trávnika
  4. Skultúrnenie pôdy dosypaním čerstvej
  5. Sadba
  6. Polievanie
  7. Stavba chodníčka, príp. info tabule
  8. Záverečné úpravy
  9. Kultúrny večer

Cieľová skupina:

Najmä obyvatelia centra a okolitých bytov, no v zásade všetci návštevníci mesta z okolitých sídlisk; tiež turisti, ktorých počet sa v meste zvýšil vďaka zrekonštruovanému Zámku Šimák.

Udržateľnosť projektu:

Po prejednaní možností a podmienok s mestom a MPS je možné sa s pomocou starať o verejnú záhradu ako o vlastnú – počas vinobraní býva otvorený vodný kanál na Holubyho, odkiaľ sa dá čerpať voda počas realizácie. Taktiež oslovíme obyvateľov z okolitého prostredia o vzájomnú spoluprácu pri realizácii a hlavne následnom zavlažovaní spolu s dobrovoľnými hasičmi.

Miesto realizácie:

Pešia zóna pri Pomníku osloboditeľov medzi ulicami Holubyho, Mladoboleslavská, M. R. Štefánika a pri dobrovoľných hasičoch.

Požadovaná výška dotácie:

1000,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinok.