Popis projektu:

Príprava povrchu, vytýčenie plôch, výsadba trvalých bylín, príprava závlahy.

Charakteristika žiadateľa:

Žiadateľ sú vlastníci bytov v bytovom dome Svätoplukova 5, ktorí po celkovej obnove domu chcú skrášliť okolie vstupu do domu.

Podrobný opis projektu:

Snahou vlastníkov je skultúrnenie okrem iného aj okolia vstupu do domu, ktorý je v súčasnosti zatrávnený (vysušené trávy), po ukončení projektu bude okolie vysadené trvalými rastlinami, napojené závlahou v rozsahu asi 50 m2, realizované po oboch stranách vstupného chodníka do domu. Projekt rieši prípravu podkladu, ohraničenie plochy bude živým plotom (konečná výška 60cm), uloženie pohľadových kameňov (imitácia suchého koryta potoka), výsadba rastlín z tohto koryta a výsadba rastlín v okolí tohto koryta. Vysadenie 4 ks sudánskej trávy pre zamedzenie ostriekania sokla domu pri daždi. Práce budú objednané u firmy Lumi Garden a časť projektu bude urobená svojpomocne vlastníkmi. Okrem firmy sa na činnosti bude podieľať 5 vlastníkov.

Výstupy projektu:

Projekt rieši dodávku a uloženie 4 tony kameňa a 163 kusov rastlín (drevín) dodaných zhotoviteľom a 4 ks rastlín dodaných vlastníkmi, dodanie a uloženie geotextílie.

Cieľová skupina:

Projekt je určený prioritne pre vlastníkov a návštevníkov domu Svätoplukova 5, vizuálne skrášli vstup do domu, možno vzbudí snahu vlastníkov v okolitých domov o podobnú aktivitu.

Udržateľnosť projektu:

Prevádzka projektu bude zmluvne zabezpečená dodávateľsky, firmou Lumi Garden a vzhľadom na typ vysádzaných rastlín je životnosť projektu minimálne 15 rokov.

Miesto realizácie:

Hlavný vstup do bytového domu na Svätoplukovej ulici č.5 v Pezinku s.č.: 2668 p.č. 880/57
k.u. Pezinok vo vlastníctve mesta Pezinok.

Požadovaná výška dotácie:

1000,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinok.