Popis projektu:

Projekt zameraný na výsadbu stromov a drevinatých porastov s cieľom vytvoriť kľudovú zónu – parčík pre všetkých obyvateľov a návštevníkov ihriska vysadením stromov, kríkov, kvetov a detskej hojdačky. Priestor je momentálne nevyužitý, ihrisko zanedbané, bez tieňa chrániaceho proti slnku a vetru. Pomerne veľký priestor je spustnutý a vyprahnutý, no napriek tomu si vyžaduje časté kosenie burín.

Charakteristika žiadateľa:

Komunita obyvateľov za projekt Nový parčík – Neformálna skupina aktívnych obyvateľov priľahlých bytoviek, spolu s rodinami a priateľmi, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie.

Podrobný opis projektu:

V súčasnosti je priestor ihriska a trávnatej plochy pri ňom prázdny, na ploche rastú vyše 10 rokov len 2 stromy, ktoré nemajú dobrú pôdu a starostlivosť. Navyše je plocha vysušená, absentuje tu kľudový priestor s tieňom a stromami, na ktorých by si mohli postaviť hniezda vtáky. Posledné suché roky spôsobili, že pôda je vyprahnutá a okolie spustnuté. V priestore sa veľmi dobre darí burine a bodliakom, ktoré po návalových dažďoch dokážu vyrásť do nevídaných rozmerov. Priestor si pýta využitie – výsadbu stromov, kríkov, kvetov kde by dochádzalo k lepšiemu zadržiavaniu dažďovej vody, kde by mohli svoje útočisko nájsť nielen okoloidúci ľudia, ale aj vtáci a drobný hmyz, a prispeli k rozmanitosti fauny a flóry.

My, Komunita obyvateľov na sídlisku Juh by sme sa radi pričinilo o skvalitnenie bezprostredného okolia, vytvorením základov pre parčík vďaka dotácie od mesta Pezinok a prispeli vlastnou prácou na vytvorením projektu, zabezpečení realizácie a fungovania novej zelene.

Zámerom projektu je premena zanedbaného detského ihriska prerasteného burinou bez drevín na malý park slúžiaci všetkým obyvateľom a návštevníkom. Cieľom projektu je položenie základov na malý park; enviromentálna premena zanedbaného priestoru okolia ihriska na sídlisku Juh pred bytovým domom na ulici 1. mája 43. Priestor by sme radi osadili vhodnými drevinatým porastom – stromami, detskou hojdačkou, kvetmi a kríkami do konca roka 2019.

Vecná náplň – výsadba stromov, kríkov, kvetov a osadenie malej detskej drevenej hojdačky a úprava okolia a starostlivosť o ne. Projekt nadväzuje na totožný projekt, pričom náklady by sme radi rozdelili a ušetrili finančné, materálové a ľudské prostriedky na väčšie množstvo zelene, najmä stromov a kríkov a vytvorili oddychovo-rekračnú zónu – Malý park.

Pozemok je vo vlastníctve štátu SR.

Výstupy projektu:

  • výkopové práce na vyhĺbenie jamy na mladé stromčeky (výška cca. 2 m)
  • dovoz zeminy, hnojivo
  • osadenie 5ks stromov (2x javor, 2x okrasná čerešňa, 1 x jasenovec) a ich ukotvenie kolmi, pletivom na ochranu proti škodcom (zver, vandali, psi a pod.)
  • výsadba ďalšej zelene – kríkov (cca. 30ks), okrasných kvetov a byliniek
  • úprava terénu
  • osadenie malej detskej hojdačky

Udržateľnosť projektu:

My, obyvatelia, budeme dohliadať aby sa novovysadené stromčeky nestali cieľom zničenia a
poškodenia vandalizmom, v období veľkého sucha budeme polievať stromy a ostatný porast v súčinnosti s mestom Pezinok, ktorá tiež zabezpečuje vlahu pre vysadené dreviny v horizonte cca. 3 rokov (podľa potrieb).

Miesto realizácie:

Detské ihrisko s trávnatou plochou pred bytovým domom na ulici 1. mája 43/152, parcela číslo 2209 vo vlastníctve štátu SR.

Požadovaná výška dotácie:

995,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinok.