Popis projektu:

Chceli by sme predĺžiť pagaštanovú alej o 5 stromov na konci Suvorovovej ulice oproti odbočke na Rozálku. Na danom mieste je chodník bez tieňa.

Charakteristika žiadateľa:

Žiadateľ Saďme stromy je skupina založená za účelom inšpirácie k výsadbe stromov ako jednému z kľúčov k ozdraveniu klímy a zmierneniu klimatických zmien.

Podrobný opis projektu:

V súčasnosti sa jedná sa o úzky pruh trávnika medzi cestou a chodníkom na parcele 2329/1 vo vlastníctve mesta Pezinok. V časti kde chceme sadiť stromy podľa predbežného overenia v DTM nie sú inžinierske siete. Je to záver ulice Suvorovova oproti odbočke na Rozálku.
Chodník je frekventovaný, je to spojnica sídliska Sever s mestom a Rozálkou, momentálne bez tieňa.
Chceli by sme vysadiť pagaštany, pretože celá ulica Suvorovova je lemovaná pagaštanmi.

Prínosy projektu:

  • tieň, chladenie okolia
  • zadržanie vody
  • zníženie prašnosti z cesty
  • zníženie hluku z cesty
  • útočisko pre opeľovače a iný hmyz
  • hniezdiská pre vtáky
  • vetrolamy
  • skrášlenie prostredia

Sadenie chceme zrealizovať formou dobrovoľníckej brigády. Do realizácie je zapojených 5 osôb. Náradie si zabezpečíme.

Výstupy projektu:

Fotka a mapka s vysadenými stromami, zoznam vysadených stromov s popisom (druh stromu, výška).

Cieľová skupina:

Projekt je primárne určený pre obyvateľov sídliska Sever ktorý využívajú chodník na pešiu a bicyklovú dopravu. Sekundárne pre všetkých obyvateľov Pezinka.

Udržateľnosť projektu:

Predpokladáme že vysadené stromy budú v štandardnej starostlivosti mesta Pezinok. Počas aklimatizácie v prvých 2 rokoch zabezpečíme polievanie a ošetrovanie.

Miesto realizácie:

Parcela 2329/1, Suvorovova ulica Pezinok.

Požadovaná výška dotácie:

410,00 €


Poznámka: Informácie sú prevzaté zo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ doručil Mestu Pezinok.